Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Dokumenty do sądu

Chcesz wystąpić do SĄDU? Tu znajdziesz wzory dokumentów, które pomogą Ci z łatwością napisać stosowne pismo.

Szukaj:

Kategorie:

› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Wnioski i podania› Różne› Pisma grzecznościowe› Zamówienia, reklamacje› Import i eksport› Oferty handlowe› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Horoskopy› Telefon, Internet, Telewizja› Student› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Ubezpieczenia› PRACA› Ciąża a praca› Podania o pracę› Wnioski i podania› Referencje - opinie› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Regulaminy pracy› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Umowy spółek› Zlecenia› Licencyjne› Spedycji i składu› Użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Budowlane› Informatyczne› Różne umowy› Umowy związane z pracą› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - różne pisma› VAT, PIT› NIP› VAT w UE› PIT - 2007› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Narodowy Fundusz Zdrowia› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - umowy› ZPORR - sprawozdania› Formularze Unijne› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy

VAT, PIT

Dokumenty do Urzędu Skarbowego. VAT, PIT, CIT. Urząd skarbowy deklaracje na twój adres e-mail.

VAT-7 Deklaracja

›› Pobierz teraz

VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług Uwaga - Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123, poz. 1292).
Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

VAT-7K Deklaracja

›› Pobierz teraz

VAT-7K - Deklaracja dla podatku od towarów i usług Wzór opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 maja 2004 r. Nr 123, poz. 1292). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT-36.Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

›› Pobierz teraz

FORMULARZ PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma
zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy
niezależnie od liczby źródeł przychodów:
1) prowadzili:
− pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej,
− działy specjalne produkcji rolnej,
2) uzyskali przychody:
− z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym
charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
− od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
− ze źródeł przychodów położonych za granicą,
− z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał
obowiązku odprowadzenia zaliczek,
3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę
rodzinną),
7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a
ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.
W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden
z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.
Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje
dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla
osób samotnie wychowujących dzieci.

Pobierając PIT-36 w załączniku otrzymasz Deklaracje PIT-36 oraz broszure informacyjną do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)w 2006 roku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT-37. Zeznanie podatnika o wysokości osiągniętego dochodu( lub straty) w roku podatkowym

›› Pobierz teraz

FORMULARZ PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”, i którzy w roku
podatkowym:
1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy
zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
− wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy,
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
− emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
− świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
− dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych
spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją
rolną,
− zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
− stypendiów,
− przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów
menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych,
działalności sportowej),
− przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
− świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych,
− należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
− należności z umowy aktywizacyjnej,
2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych
zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków,
powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.
Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanie
art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36.
Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje
dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla
osób samotnie wychowujących dzieci.

Zeznanie PIT-37 otrzymasz wraz z broszutą informacyjną do zeznania PIT-37
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
w 2006 ROKU. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT-38. Zeznanie podatkowe posiadacza akcji i obligacji.

›› Pobierz teraz

Formularz PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w 2006 roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
1) odpłatnego zbycia:
- papierów wartościowych,
- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikajacych,
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
2) objecia udziałów (akcji) w spółkach osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Deklaracje PIT-38 otrzymasz wraz z broszurą informacyjną do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2006 roku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT-4

›› Pobierz teraz

PIT-4 deklaracja za zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat z tytułu:
- wynagrodzenia ze stosunku: pracy, słuzbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy;
- Emerytury renty krajowe
- Emerytury renty zagraniczne
- Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez organ rentowy
- Świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Deklaracja PCC-1

›› Pobierz teraz

Deklaracja PCC-1
PCC-1 - wzór obowiazujący od 16 sierpnia 2006 r.
Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Deklaracja PCC-1/A

›› Pobierz teraz

Deklaracja PCC-1/A. Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT-5 .

›› Pobierz teraz

PIT-5 deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.

Formularz PIT-5 jest przeznaczony dla podatników:
- prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
- osiągajacych przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.
Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT-2

›› Pobierz teraz

PIT 2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT-2A

›› Pobierz teraz

PIT 2 oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT - 2C

›› Pobierz teraz

PIT 2C oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w artykule 21 ust. 1 pkt. 40b ustaw z dnia 26 lipca
1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT- 3. Oświadczenie osób otrzymujących zasiłki.

›› Pobierz teraz

Oświadczenie osobowy otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT - R4

›› Pobierz teraz

PIT R4 Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT- 6

›› Pobierz teraz

PIT 6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT -11

›› Pobierz teraz

PIT 11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT- 23PIT 23 Deklaracja o osiągniętych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczłtowanym podatkiem dochodowym

›› Pobierz teraz

PIT 23 Deklaracja o osiągniętych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczłtowanym podatkiem dochodowym. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT- R

›› Pobierz teraz

PIT R Informacja o wypłaconych podatkowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

IFT 1 / IFT 1R.Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające mające w Polsce miejsca zamieszkania .

›› Pobierz teraz

IFT 1 / IFT 1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające mające w Polsce miejsca zamieszkania [Information of revenue (income)derived by nonresident natural presons. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

IFT 3 / IFT 3RI . Informacja o wysokości przychodów (dochodów)wpłaconych lub pozostawionych odbiorcy w Polsce.

›› Pobierz teraz

IFT 3 / IFT 3R Informacja o wysokości przychodów (dochodów)wpłaconych lub postanowionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania [Informatnio on revenue (income) derived by non-resident beneficial owner or infermediary agent. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT 8S

›› Pobierz teraz

PIT 8S Informacja o wysokości wypłaconego stypendium. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT 12

›› Pobierz teraz

PIT 12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczonego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatnika. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

CIT - 6AR. Deklaracja o wysokości podatku od udziału w zyskach osób prawnych.

›› Pobierz teraz

CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

CIT 6R. Deklaracja o pobranym podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów w zyskach osób prawnych.

›› Pobierz teraz

CIT 6R Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

CIT 7. Informacja o pobranym podatku dochodowym od dywidend i inn.

›› Pobierz teraz

CIT 7 Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

CIT 8

›› Pobierz teraz

CIT 8 Zeznanie wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

CIT 8A

›› Pobierz teraz

CIT 8A Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

CIT 8B

›› Pobierz teraz

CIT 8B Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

CIT - 80

›› Pobierz teraz

CIT-8O informacja o odliczanych od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

CIT 9R. Deklaracja - przychody zagr. przedsiębiorstw żeglugi handlowej od zagranicznych klientów.

›› Pobierz teraz

CIT 9R Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

CIT 11R

›› Pobierz teraz

CIT 11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione oświadczeniu
CIT 5 lub deklaracja CIT 6AR. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

CIT D. Informacja podatnika podatku dochodow. od osób prawnych o darowiznach.

›› Pobierz teraz

CIT D Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych /przekazywanych darowiznach. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

IFT-2/IFT-2R

›› Pobierz teraz

IFT-2/IFT-2R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (Income) Derived be legal persons having no seat or board of mangament on the territory of the republic of poland. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

WZP 1K. Deklaracja o zysku (stracie) - przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku.

›› Pobierz teraz

WZP 1K Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągnięto przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

WZP 1M

›› Pobierz teraz

WZP 1M Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

WZP 1R. Deklaracja roczna przedsiębiorstwa państwowego o wypłatach zysku/ lub stratach.

›› Pobierz teraz

WZP 1R Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego państwowe o wpłatach zysku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

WZS 1K

›› Pobierz teraz

WZS 1K Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

WZS 1R. Deklaracja j.s.s.p. o wypłatach z zysku lub stracie.

›› Pobierz teraz

WZS 1R Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach zysku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

WZS 1M

›› Pobierz teraz

WZS 1M Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

VAT 7. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku

›› Pobierz teraz

VAT 7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

VAT 7K. Deklaracja dla podatku od towarów i usług

›› Pobierz teraz

VAT 7K Deklaracja dla podatku od towarów i usług. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

VAT Z/ AKC Z. Zgłosznie - rezygnacja z VAT i akcyzy.

›› Pobierz teraz

VAT Z/ AKC Z Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatkiem akcyzowym. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

POG-1A. Deklaracja na podatek od gier - podmioty urządzające gry.

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

POG-1B. Deklaracja na podatek od gier - dla płatnika podatku - bingo pieniężne.

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

POG-1C. Deklaracja na podatek od gier - składają urządzajacy gry liczbowe,

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

POG-2. Deklaracja na podatek od gier - bingo fantowe.

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podatnika podatku od gier, urządzającego grę bingo fantowe). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

POG-2A. Deklaracja na podatek od gier od podmiotów organizujących gry - kasyn gry, salonów automatów, loterii pieniężnych, zakładów wzajemnych

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, tj. kasyn gry, salonów automatów losowych, loterii pieniężnych i zakładów wzajemnych). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

POG-2B. Deklaracja na podatek od gier - bingo.

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

POG-2C. Deklaracja na podatek od gier - gry liczbowe.

›› Pobierz teraz

Deklaracja na podatek od gier (formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

DT-1 , DT-1/A. deklaracja - podatek od środków transpotru.

›› Pobierz teraz

DT-1 , DT-1/A Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

SD-2. Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku.

›› Pobierz teraz

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

SD-3. Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

›› Pobierz teraz

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

SD-3/A. Informacja o pozostałych podatnikach

›› Pobierz teraz

Informacja o pozostałych podatnikach. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

SD-Z1. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PCC-2

›› Pobierz teraz

PCC-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PCC-3

›› Pobierz teraz

PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PCC-3/A

›› Pobierz teraz

PCC-3/AInformacja o pozostałych podatnikach. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

DT-1 , DT-1/A. Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji.

›› Pobierz teraz

DT-1 , DT-1/A Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji. Wzór obowiązuje od 2007 roku. Do 31 grudnia 2007 roku można jednak składać deklaracje wg starego wzoru. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

CFR-1. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych

›› Pobierz teraz

CFR-1 Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

CFR-2. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych w RP.

›› Pobierz teraz

CFR-2 Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy). Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT - 2K. Oświadczenie o wydatkach na cele mieszkaniowe.

›› Pobierz teraz

PIT - 2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT /D. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych .

›› Pobierz teraz

Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w danym roku podatkowym.
Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

PIT/O. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu)i od podatku.

›› Pobierz teraz

Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu)i od podatku.
Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

VZM - 1. Wzór wniosku do Urzędu Skarbowego o zwrot niektórych wydatków związanych z budow. mieszkaniowym

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 01-05-2004r do 31-12-2007r.
Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

VZM - 1/A .Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków - nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych

›› Pobierz teraz

Załącznik nr 1 do VZM - 1

Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.
Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

VZM - 1/B.Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków - odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych

›› Pobierz teraz

Załącznik nr 2 do VZM - 1

Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.

Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl