Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Dokumenty do sądu

Chcesz wystąpić do SĄDU? Tu znajdziesz wzory dokumentów, które pomogą Ci z łatwością napisać stosowne pismo.

Szukaj:

Kategorie:

› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Wnioski i podania› Różne› Pisma grzecznościowe› Zamówienia, reklamacje› Import i eksport› Oferty handlowe› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Horoskopy› Telefon, Internet, Telewizja› Student› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Ubezpieczenia› PRACA› Ciąża a praca› Podania o pracę› Wnioski i podania› Referencje - opinie› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Regulaminy pracy› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Umowy spółek› Zlecenia› Licencyjne› Spedycji i składu› Użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Budowlane› Informatyczne› Różne umowy› Umowy związane z pracą› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - różne pisma› VAT, PIT› NIP› VAT w UE› PIT - 2007› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Narodowy Fundusz Zdrowia› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - umowy› ZPORR - sprawozdania› Formularze Unijne› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy

Umowy związane z pracą

Przyjmując nową osobę do pracy czy chociażby starając się o stanowisko w danej firmie musimy być zorientowani w przepisach i sposobach zatrudnia nowych pracowników. Jest niezmiernie ważnym, aby pracodawca nawiązując współpracę przygotował odpowiedni dokument, w którym zostanie ściśle określony związek pomiędzy nim, a pracodawcom. W tym dziale znajdą Państwo wzory umówzwiązanych z pracą, a które bez wątpienia staną się istotne nie tylko dla samego pracodawcy ale również dla nowego pracownika podpisującego nową umowę.

Aneks do umowy o pracę

›› Pobierz teraz

Aneks do umowy o pracę.
Aneks do umowy o pracę na mocy, którego pracodawca i pracownik zmieniają wiążącą ich umowę o pracę określając nowe warunki obowiązujące w zamian za dotychczasowe. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Umowa konsorcjum

›› Pobierz teraz

Umowa konsorcjum. Umowa określająca przedmiot działalności konsorcjum a także jego cel, obowiązki i prawa każdej ze stron niniejszej umowy. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Umowa menedżerska

›› Pobierz teraz

Umowa menedżerska. Umowa zawarta pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki a Zarządcą powierzająca Zarządcy zarządzanie majątkiem Spółki. Dokument określa pełnioną przez Zarządcę funkcję, czyli Prezesa Zarządu Spółki oraz jego obowiązki. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Umowa o pracę

›› Pobierz teraz

Umowa o pracę. Umowa pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem określająca stanowisko, czas, miejsce pracy a także wymiar godzin i wynagrodzenie dla pracownika. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

›› Pobierz teraz

Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
Umowa zawarta pomiędzy Pracodawcą a Pracownikami. Pracownicy przyjmując mienie przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoborów w powierzonym im mieniu a także obowiązek wyliczenia się z tego mienia.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Umowa o współpracy

›› Pobierz teraz

Umowa o współpracy. Wzór umowy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

›› Pobierz teraz

Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.
Wzór umowy zawartej między Pracodawcą a Pracownikiem, który jest właścicielem samochodu będącego używanym do celów służbowych. Umowa określa zasady współpracy na tym podłożu a także podpisana jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez strony bez wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

›› Pobierz teraz

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.
Wzór umowy, w której w czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór. Wystąpienie o zwrot podatku VAT.

›› Pobierz teraz

Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku. Wzór pisma z prośbą i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku. Dokument zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór -umowa o dzieło.

›› Pobierz teraz

Umowa o dzieło zawierana miedzy pracodawcą a pracownikiem. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Umowa przeniesienia praw autorskich

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Środki trwałe - arkusz spisu z natury.

›› Pobierz teraz

Arkusz spisu z natury środków trwałych. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Środki trwałe - dowód przyjęcia.

›› Pobierz teraz

Dowód przyjęcia środka trwałego do używania. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór pisma do pracownika. Kara: upomnienia, nagany, pieniężna.

›› Pobierz teraz

Kara upomnienia, nagany, pieniężna. Pismo dla pracownika na podstawie Kodeksu pracy z informacja o udzieleniu kary pieniężnej za naruszenie obowiązków pracowniczych. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Karta środka trwałego

›› Pobierz teraz

Karta środka trwałego. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

AKTA OSOBOWE. Kwestionariusz osobowy pracownika.

›› Pobierz teraz

Kwestionariusz osobowy. Kwestionariusz do wypełnienia zawierający wszystkie dane osobowe tj.:
- imię, nazwisko,
- adres,
- data i miejsce urodzenia,
- numer ewidencji (PESEL),
- numer ewidencji podatkowej (NIP),
- wykształcenie,
- przebieg zatrudnienia,
- dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania,
- stan rodzinny,
- stosunek do powszechnego obowiązku obronnego,
Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Plan urlopów wypoczynkowych

›› Pobierz teraz

Plan urlopów wypoczynkowych. Dokument w postaci tabeli dokument przygotowany do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

›› Pobierz teraz

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
Pismo od pracodawcy dla pracownika z poleceniem stawienia się do pracy w określonym terminie. Informacja o zobowiazaniu sie pracodawcy do wynagrodzenia lub przyznania w zamian dnia wolnego. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Świadectwo pracy

›› Pobierz teraz

Świadectwo pracy. Gotowe świadectwo do wypełnienia przez pracodawcę zawierające wszelkie informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

›› Pobierz teraz

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zaświadczenie o zatrudnieniu

›› Pobierz teraz

Zaświadczenie o zatrudnieniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

›› Pobierz teraz

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę.
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę wraz z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie warunków wcześniejszej umowy. Informacja o tym, iż po upływie okresu wypowiedzenia będą obowiązywały nowe warunki umowy( miejsce do uzupełnienia).
Informacja o tym, że jeżeli w określonym terminie pracownik niezłoty oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki przez pracodawcę. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

›› Pobierz teraz

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.
Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy wypowiedzenie umowy pracy przez pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Umowa z biurem rachunkowym

›› Pobierz teraz

Wzór umowy z biurem rachunkowym (księgowym, księgową) określająca zakres czynności oraz obowiązków zarówno Zleceniobiorcy jak i Zleceniodawcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracę

›› Pobierz teraz

Wzór porozumienia o rozwiązanie umowy o współpracę pomiędzy dwoma osobami (firmami). Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Angaż

›› Pobierz teraz

Angaż związany ze zmianą działu. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Powierzenie pracownikowi innej pracy

›› Pobierz teraz

Wzór dokumentu, jaki należy przedłożyć pracownikowi w momencie gdy chcemy aby wykonywał pracę, która nie była przewidziana w jego dotychczasowych obowiązkach.
Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

BHP. Protokół powypadkowy.

›› Pobierz teraz

Gotowy do wypełnienia protokół ustalenia okoliczności wypadku, który zawiera m.in. informacje na temat:
- przyczyn wypadku
- skutki wypadku
- ustalenie przyczyny wypadku (z winy pracodawcy czy z winy pracownika)
Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór. Umowa o pracę na czas zastępstwa

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa pracownika, który będzie przebywał na urlopie przez dłuższy okres czasu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

›› Pobierz teraz

Wzór umowy o pracę z zawartą informacją o odpowiedzialności materialnej na prowadzenie kasy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór.Umowa akwizycji

›› Pobierz teraz

Umowa akwizycji. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wzór. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych

›› Pobierz teraz

Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Umowa o zachowaniu poufności

›› Pobierz teraz

Umowa o zachowaniu poufności, dokument napisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl