Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Dokumenty do sądu

Chcesz wystąpić do SĄDU? Tu znajdziesz wzory dokumentów, które pomogą Ci z łatwością napisać stosowne pismo.

Szukaj:

Kategorie:

› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Wnioski i podania› Różne› Pisma grzecznościowe› Zamówienia, reklamacje› Import i eksport› Oferty handlowe› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Horoskopy› Telefon, Internet, Telewizja› Student› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Ubezpieczenia› PRACA› Ciąża a praca› Podania o pracę› Wnioski i podania› Referencje - opinie› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Regulaminy pracy› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Umowy spółek› Zlecenia› Licencyjne› Spedycji i składu› Użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Budowlane› Informatyczne› Różne umowy› Umowy związane z pracą› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - różne pisma› VAT, PIT› NIP› VAT w UE› PIT - 2007› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Narodowy Fundusz Zdrowia› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - umowy› ZPORR - sprawozdania› Formularze Unijne› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia jest organizacją, która w polskim systemie zdrowotnym pełni funkcję płatnika. Pieniądze jakimi dysponuje NFZ pochodzą z obowiązkowych składek zdrowotnych. W tej kategorii znajdziesz wzory dokumentów przydatnych w kontaktach z Funduszem m.in. skierowanie do sanatorium, dokument dotyczący wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarek czy też położnych. Dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej, co ułatwia ich edycję, a to wszystko bez wychodzenia z domu.

Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

›› Pobierz teraz

Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - gotowy dokument do wypełnienia na komputerze. Jest możliwość wydrukowania wniosku i ręcznego wypełnienia.
Dodatkowo znajduje się instrukcja w jaki sposób należy wypełnić deklarację. Pismo zapisane w programie Word gotowe do uzupełnienia na własne potrzeby i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

›› Pobierz teraz

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (potocznie - Lekarza Rodzinnego) - gotowy dokument do wypełnienia na komputerze. Jest możliwość wydrukowania wniosku i ręcznego wypełnienia.
Dodatkowo znajduje się instrukcja w jaki sposób należy wypełnić deklarację. Dokument zapisany w programie. Pismo zapisane w programie Word gotowe do uzupełnienia na własne potrzeby i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Deklaracja wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej

›› Pobierz teraz

Deklaracja wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej - gotowy dokument do wypełnienia na komputerze. Jest możliwość wydrukowania wniosku i ręcznego wypełnienia. Dodatkowo znajduje się instrukcja w jaki sposób należy wypełnić deklarację.
Pismo zapisane w programie Word gotowe do uzupełnienia na własne potrzeby i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Rezygnacja z wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej

›› Pobierz teraz

Deklaracja jaką należy złożyć w przypadku zmiany wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Pismo zapisane w programie Word gotowe do uzupełnienia na własne potrzeby i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE

›› Pobierz teraz

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z krajów EOG lub Szwajcarii, może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie kartę EKUZ. Należy pamiętać jednak o tym, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby uzyskać zwrot kosztów, ubezpieczony składa odpowiedni wniosek w oddziale wojewódzkim Funduszu, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Oddział sprawdza, czy osoba składająca wniosek była ubezpieczona w NFZ lub posiadała prawo do świadczeń zdrowotnych w momencie udzielania jej świadczeń oraz czy do wniosku dołączone zostały wymagane dokumenty.

Uwaga! Wraz z wnioskiem należy wysłać wszystkie rachunki. W razie braku jednego z wymaganych dokumentów, trzeba liczyć się z odmową zwrotu kosztów za dane świadczenie.
Austria

* oryginały wszystkich rachunków, wraz ze szczegółowym opisem otrzymanych świadczeń,
* oryginały recept wystawionych przez lekarza.

Belgia

* wszystkie dokumenty stanowiące dowód na to, jakie świadczenia zostały udzielone i jakie kwoty zostały zapłacone,
* rachunki ze szpitala,
* dowód zapłaty wystawiony przez farmaceutę itp.

Czechy

* wszystkie rachunki oraz wszelkie inne dokumenty, które pacjent otrzymał od lekarza.

Estonia

* oryginały wszystkich rachunków,
* oryginały recept wystawionych przez lekarza.

Finlandia

* oryginały wszystkich rachunków,
* oryginały recept wystawionych przez lekarza,
* zaświadczenie o honorarium od lekarza prywatnego (fee statement). W przypadku kontynuowania pobytu w Finlandii, można starać się na miejscu o zwrot poniesionych kosztów leczenia prywatnego. Należy wówczas wypełnić wniosek znajdujący się na zaświadczeniu o honorarium lub podać przynajmniej adres stałego zamieszkania, bieżącą datę i dane dotyczące konta bankowego (nazwa banku, jego adres i kod SWIFT, numer rachunku uwzględniając IBAN/BIC). Zwrotu należy dochodzić w ciągu 6 miesięcy od poniesienia wydatku.

Francja

* oryginały wszystkich rachunków,
* oryginały recept wystawionych przez lekarza,
* wystawiona przez lekarza oraz w aptece "Feuille de Soins",
* wystawiona przez stomatologa karta leczenia "Feuille de Soins Bucco de Dentaires",
* pokwitowanie "Volet de Facturation", jeżeli wniosek dotyczy tylko kosztu lekarstw,
* "vignettes" - nalepki znajdujące się na opakowaniach lekarstw (biała, niebieska lub biała z symbolem prostokąta przekreślonego po przekątnej).

Uwaga ! Wszystkie powyższe dokumenty muszą zostać podpisane przez ubezpieczonego.

Grecja

* oryginały wszystkich rachunków,
* oryginały recept wystawionych przez lekarza,
* ważne potwierdzenia zapłaty wystawione przez lekarza,
* perforowane metki z ceną umieszczone na opakowaniach lekarstw.

Holandia

* oryginały wszystkich rachunków,
* oryginały recept wystawionych przez lekarza,
* w przypadku transportu sanitarnego, zaświadczenie lekarskie o niezbędności transportu.

Cypr, Dania, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Portugalia, Słowacja Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania

* oryginały wszystkich rachunków,
* oryginały recept wystawionych przez lekarza.

Niemcy

* oryginały wszystkich rachunków, recepty, zalecenia lekarskie. Z przedstawionych dokumentów musi jasno wynikać, jakie świadczenia zostały udzielone i jaka była wysokość poniesionych kosztów.

Węgry

* oryginały wszystkich rachunków,
* oryginały recept wystawionych przez lekarza,
* każda inna dokumentacja związana z leczeniem, np. karta wypisu ze szpitala.

Włochy

* oryginały wszystkich rachunków,
* oryginały recept wystawionych przez lekarza,
* metki z ceną zdjęte z opakowań lekarstw. Akceptowane są także ich kopie.
Pismo zapisane w programie Word gotowe do uzupełnienia na własne potrzeby i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Skierowanie do obcięcia pielęgniarską opieką długoterminową

›› Pobierz teraz

Skierowanie do obcięcia pielęgniarską opieką długoterminową jest zapisane w formacie PDF. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat. Skierowanie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku. Dokument do pobrania online.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl