Strona główna FAQ Regulamin serwisu Kontakt     |     Ostatnia aktualizacja: 2019-02-04

Dokumenty do sądu

Chcesz wystąpić do SĄDU? Tu znajdziesz wzory dokumentów, które pomogą Ci z łatwością napisać stosowne pismo.

Szukaj:

Kategorie:

› W SĄDZIE› Windykacja - sąd› Formularze sądowe› Wnioski sądowe› Pozwy sądowe› REJESTRY SĄDOWE› Krajowy Rejestr Karny› Księgi Wieczyste› Rejestr zastawów› Krajowy Rejestr Sądowy - KRS› Krajowy Rejestr Sądowy Centralna Informacja - KRS CI› Wnioski i podania› Różne› Pisma grzecznościowe› Zamówienia, reklamacje› Import i eksport› Oferty handlowe› Ślub - Wesele jak nie przepłacać› Sprawozdawczość Budżetowa› Pomoc Społeczna› Wnioski do spółdzielni› Horoskopy› Telefon, Internet, Telewizja› Student› Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień ( WKU )› Ubezpieczenia› PRACA› Ciąża a praca› Podania o pracę› Wnioski i podania› Referencje - opinie› PRAWO PRACY› Dokumenty kadrowe› Instrukcje BHP› Zakres obowiązków pracownika› Regulaminy pracy› UMOWY› Najmu - sprzedaży› Umowy spółek› Zlecenia› Licencyjne› Spedycji i składu› Użyczenia› Umowy związane ze świadczeniem usług› Dzierżawy› Budowlane› Informatyczne› Różne umowy› Umowy związane z pracą› ZUS› ZUS - poradniki› ZUS - wnioski i formularze› DLA SPÓŁEK› Pełnomocnictwa› Prawo spółek handlowych› FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ› Wzory wskaźników finansowych› Druki księgowe› Weksle› Dokumenty do Banku› URZĄD SKARBOWY› Urząd Skarbowy - prośby› Urząd Skarbowy-informacje› Urząd Skarbowy - wnioski› Urząd Skarbowy - różne pisma› VAT, PIT› NIP› VAT w UE› PIT - 2007› INNE URZĘDY› IPN - wzór oświadczenia› GUS - Główny Urząd Statystyczny› Narodowy Fundusz Zdrowia› URZĄD MIASTA› Przy budowie› W urzędzie› UNIA EUROPEJSKA› ZPORR - wnioski› ZPORR - umowy› ZPORR - sprawozdania› Formularze Unijne› URZĄD CELNY› Zwrot akcyzy› Podatek akcyzowy

Druki księgowe

Dział zawiera dokumenty księgowe i różnego rodzaju druki, które przydają się nie tylko specjalistą od księgowości i prawa podatkowego. Znajdziemy tutaj m.in. arkusz fakturę VAT, bilans, czy też spis z natury.

Arkusz spisu z natury

›› Pobierz teraz

Arkusz spisu z natury to niezbędny dokumenty przy każdej inwentaryzacji. W dobie zastosowań systemów komputerowych w księgowości firmy i instytucje stosują wydruki z komputera arkuszu spisowego wraz z nazwami pozycji spisowych (towarów, półproduktów).

Należy pamiętać, że sama nazwa spis z natury mówi o tym, że spis ma być przeprowadzony na podstawie stanu faktycznego czyli tego co zobaczymy i policzymy. W związku z tym spisywane powinny być odnotowane na arkuszu wpisywane ręcznie w kolejności i ilości takiej jak są rzeczywiście ułożone.

Wykonywanie i dokonywanie inwentaryzacji winno odbywać się na podstawie arkuszy spisowych wydanych, ponumerowanych przed inwentaryzacją. Arkusze spisowe nie powinny zawierać nazw przedmiotów które będą spisywane, muszą one zostać wpisane ręcznie.

Dokument jest w postaci elektronicznej, w pełni edytowalny plik Excel - gotowy do wydrukowania.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

OT - Przyjęcie środka trwałego

›› Pobierz teraz

Dokument przyjęcia środka trwałego do użytkowania. OT ma zastosowanie w księgowości. Dokumentem OT przyjmujemy a zarazem wprowadzamy na stan środek trwały oddany do użytkowania.

Arkusz Excel do edycji.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Bilans

›› Pobierz teraz

Aktywny arkusz z podziałem na aktywa i pasywa oraz na okresy sprawozdawcze. Arkusz automatycznie sprawdza zgodność sumy aktywów i pasywów.

Arkusz Excel do pełnej edycji.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Faktura Proforma.

›› Pobierz teraz

Faktura Proforma jest to dokument będący zapowiedzią, że kiedyś po sfinalizowaniu transakcji zostanie wystawiona zwykła faktura VAT. Faktura fikcyjna pełniąca rolę oferty handlowej. Jest ona wystawiana przed zawarciem transakcji towarowej i przysyłana przez dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania, ewentualnie przedkładana w ślad za towarami wysyłanymi na próbę.

Arkusz Excel automatycznie sumujący ceny towarów, podatku. Podział na oryginał i kopię. Treść wpisywana do oryginału jest automatycznie przenoszona do kopii.

Arkusz funkcjonuje w oparciu o makra. Należy je włączyć.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Faktura VAT

›› Pobierz teraz

Udokumentowanie procesów sprzedaży w obrocie gospodarczym wymaga wystawienia dokumentu sprzedaży. W obrocie pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami (podmiotami gospodarczymi) na terenie Rzeczpospolitej, jest faktura. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedawca powinien wystawić fakturę VAT w terminie 7 dni od daty sprzedaży.

Arkusz sam sumuje ceny towarów i wypisuje sumę do zapłaty słownie. Treść wpisywana w oryginale jest automatycznie przenoszona do kopii.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

›› Pobierz teraz

Rachunek zysków i strat w postaci arkusza kalkulacyjnego z formułami sumującymi grupy przychodów i kosztów.

Arkusz zawiera kilka okresów obrachunkowych, automatycznie dokonuje sumowania pozycji.

Rachunek w wariancie kalkulacyjnym - plik w formacie Excel nie zabezpieczony hasłami, przeznaczony do edycji.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

›› Pobierz teraz

Rachunek zysków i strat inaczej nazywany rachunkiem wyników - wariant porównawczy.

Charakteryzuje się wyszczególnieniem kosztów działalności operacyjnej tj.:
- amortyzacji
- zużycia materiałów i energii
- usługi obcych
- podatków i opłat
- wynagrodzeń
- ubezpieczeń społecznych
- pozostałych kosztów rodzajowych
- wartości sprzedanych towarów i materiałów

Arkusz zawiera kilka okresów obrachunkowych, automatycznie dokonuje sumowania pozycji.

Arkusz formacie Excel nie zabezpieczony hasłami, przeznaczony do edycji.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów

›› Pobierz teraz

Pismo wystawiane przez pracodawcę kierowane do pracowników, informujące o sposobie ewidencjonowania i rozliczania kosztów poniesionych podczas podróży samochodem służbowym.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Gwarancja uregulowania zaległych płatności

›› Pobierz teraz

Pismo w postaci gwarancji, wystawiane przez osobę lub firmę, która gwarantuje bezwarunkowe i natychmiastowe uregulowanie zaległych długów innej firmy która zamierza ubiegać się o udzielenie pożyczki lub zwiększenie limitu kupieckiego.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

›› Pobierz teraz

Informacja do kontrahentów o zmianie adresu do faktur. Na przykład gdy kontrahent wystawia faktury na adres biura handlowego, zamiast siedziby rejestrowej.

Plik word do edycji, wystarczy wprowadzić swoje dane.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

›› Pobierz teraz

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia.


Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia z jednoczesną prośbą o wyjaśnienie sytuacji i wywiązanie się z zobowiązań. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

›› Pobierz teraz

Specyfikacja poniesionych wydatków podczas podróży służbowej, określająca miejsce podrózy, okres i zestawienie wydatków poniesionych z podróżą. Dokument ten można wykorzystać w celu rozliczenia zagranicznej lub krajowej podróży służbowej.

W przypadku delegacji zagranicznej, poniesione wydatki w zestawieniu prezentujemy w walucie w której zostały poniesione.

Załącznikiem do pisma powinny być rachunki lub oświadczenie pracownika o poniesieniu kosztów nieudokumentowanych.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

›› Pobierz teraz

Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy to rodzaj referencji wystawianych przez firmę odnośnie terminowych płatności jej kontrahenta któremu referencje są wystawiane.

W odpowiedzi na zapytanie na temat wypłacalności firmy należy zawrzeć między innymi informację czy płatności regulowane są terminowo i od jakiego czasu współpracujemy z daną firmą.

Dokument word do edycji.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

›› Pobierz teraz

Informacja wysyłana do kontrahenta który ubiega się o przyznanie kredytu kupieckiego.

Dokument Word do edycji.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Oświadczenie o gwarancji płatności

›› Pobierz teraz

Oświadczenie o gwarancji płatności to forma poręczenia bezterminowego i bezwarunkowego uregulowania płatności za dłużnika w przypadku gdy dłużnik nie wywiąże się z obowiązku spłaty długu.

Dokument Word do edycji.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

›› Pobierz teraz

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń.
Dokument Word do edycji.

Pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient z powodu niezgodności cen z wcześniej ustalonymi a także otrzymania uszkodzonego towaru. Zwrot towaru.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Prośba o przedłużenie terminu płatności

›› Pobierz teraz

Prośba o przedłużenie terminu płatności za fakturę, wraz z uzasadnieniem wynikającym z chwilowej utraty płynności z powodu znacznych wydatków na inwestycje.

Dokument Word do edycji.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury.
Dokument Word do edycji.

Ostatnie upomnienie z powodu nieuregulowania długu. Informacja o następstwach prawnych, jakimi zostanie obarczony dłużnik, gdy nie uiści żądanej kwoty wierzycielowi.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności.
Dokument Word do edycji.

Nakaz uregulowania płatności z jednoczesną informacją, że jeżeli płatność nie zostanie uiszczona sprawa zostanie przekazana prawnikowi.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności

›› Pobierz teraz

Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności.
Dokument Word do edycji.

Żądanie natychmiastowego uregulowania długu.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zapytanie o zakup na kredyt

›› Pobierz teraz

Zapytanie o zakup na kredyt.
Dokument Word do edycji.

Pismo klienta z zapytaniem o warunki, jakie trzeba spełnić, aby otworzyć rachunek w firmie dostawcy.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

›› Pobierz teraz

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości.
Dokument Word do edycji.

Pismo ze zgłoszeniem zamiaru kupna nieruchomości, wpłaty zadatku, oferta na zakup nieruchomości.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

›› Pobierz teraz

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji.

Prośba o przesłanie ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy klienta i kilku referencji dotyczących zdolności kredytowych tej firmy.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Dowód Wewnętrzny (DW)

›› Pobierz teraz

Najczęściej używanymi dokumentami przy prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów są Dowody Wewnętrzne. Dowody te nie są same w sobie wystarczającą podstawą do zaksięgowania jakiegoś kosztu lub przychodu. Muszą być połączone i wynikać z faktur VAT, wyciągu bankowego itp. Dokument zapisany w formacie "Excel" gotowy do wydruku i uzupełnienia pól (wystarczy wprowadzić nazwę produktu, liczbę sztuk oraz jego cenę a arkusz wyliczy nam całkowity koszt).

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Europejska faktura VAT

›› Pobierz teraz

Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl

Nota korygująca

›› Pobierz teraz

Nota korygująca jest dokumentem, którego podstawą wystawienia są pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. W szczególności są to: błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwa którejś ze stron, pomyłka w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i numeru kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej. Także w przypadku zaistnienia pomyłki w numerze rejestracyjnym pojazdu nabywca może dokonać korekty tego numeru poprzez wystawienie noty korygującej (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 1 czerwca 2005 r., nr IUSBIII/436/12/1/2005/KK).

Dokument zapisany w formacie xls. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. NOta korygują do pobrania online

Reklama: KRS on-line. Zamów odpis aktualny lub pełny z KRS. Dostawa w 24 H (cała Polska). www.RejestrKRS.pl